Experti

Seznam přednášejících a spoluautorů příspěvků

PhDr. Alena Bauerová

,

nezávislá konzultantka


Udržitelný rozvoj, strategické plánování, zapojení veřejnosti

Ing. Karel Brandejský

,

MěÚ Kutná Hora


V roce 1987 absolvoval studium vodního hospodářství v rámci Energetického institutu v Praze. V oblasti životního prostředí pracoval od roku 1984 nejdříve jako vodohospodář posléze jako ekolog v podniku AVIA Kutná Hora. Od roku 2000 Městský úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí. Od ro...+
 ku 2003 na pozici vedoucího odd. odpadů a ochrany ovzduší – výkon státní správy v oblasti odpadů a ochrany ovzduší na úrovni obce s rozšířenou působností. Externě jako expert v projektu enviromentálního poradenství (SENAS). Držitel osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v oblasti nakládání s odpady a v oblasti ochrany ovzduší.-

RNDr. Štěpán Hřebík

,

lektor tématu


Ochrana vod a protipovodňová ochrana

RNDr. Jiří Kos

,

Krajská hygienická stanice Jihlava


Absolvent přírodovědecké fakulty UJEP v Brně oboru biologie - chemie. Do roku 1994 asistent, posléze odborný asistent Ústavu chemie a biochemie Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1994 odborný pracovník v hygienické službě, v současné době náměstek ředitele pro odbornou činnost Krajské...+
  hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Atestován v oboru hygiena životního a pracovního prostředí. Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 5/2004 MZ. Držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti veřejného zdraví č. 002/04. Držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví.-

Ing. Jiří Kučera

,

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i.


V roce 1998 zakončil studium oboru technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pracuje ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci v odboru technologie vody, v současnosti na pozici vedoucího oddělení odběrů a zpracování...+
  vzorků a zástupce vedoucího odboru. Je předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice a členem Ústřední výkonné rady ČSOP. Druhé volební období rovněž působí jako člen zastupitelstva města Hostivice a je předsedou komise pro životní prostředí. -

Ing. Lucie Stuchlíková

,

Porsenna, o. p. s.


V letech 1996-2002 absolvovala magisterský studijní program (obor konstrukce pozemních staveb) na Stavební fakultě ČVUT v Praze se zaměřením na stavební fyziku budov. Od roku 2002 spolupracuje s konzultačními a poradenskými společnostmi zaměřenými na energetiku, stavebnictví a životní pros...+
 tředí. Ve společnosti PORSENNA o.p.s. se podílí mj. na projektech vzdělávání a osvěty pro školy v oblasti úspor energie a využití OZE, prosazování principů udržitelného rozvoje ve stavebnictví a energetice v rámci konkrétních projektů pro obce a města (2004-2007) a na spolupráci a pomoci při zavádění energetického managementu v obcích a městech. Další náplní činnosti je zpracování energetických auditů budov a zařízení využívajících OZE, účast na zpracování územních energetických koncepcí, posouzení k prokázání splnění požadavků na energetickou náročnost budov a odborné poradenství. Zapsána do Seznamu energetických auditorů vedeného MPO podle zákona č. 406/2000 Sb. -

Ing. Jitka Tobolová

,


Absolventka ČVUT Praha, fakulta stavební, obor inženýrství životního prostředí (1992 - 1998); ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra inženýrské pedagogiky (1996 - 1998). Od 1.11.2005 je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT). Od roku 199...+
 8 je zaměstnána v projekční firmě která se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních, silničních a dálničních staveb a systémů městské hromadné dopravy. Ve firmě pracuje na pozici samostatný projektant v oboru životního prostředí se zaměřením na problematiku vyhodnocení vlivu staveb na zemědělský půdní fond.-

Ing. Marcela Týlová

,

nezávislá konzultantka


Absolventka Fakulty životního prostředí, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na odpadové hospodářství a Vyšší odborné školy a průmyslové školy stavební v Děčíně, obor železniční stavitelství. Praxe: Česká inspekce životní prostředí, oddělení ochrany ovzduší (problem...+
 atika nových zařízení sloužících k ochraně ovzduší, REZZO, měření emisí, odborná stanoviska atd.) Magistrát hl.m. Prahy, odbor životního prostředí, oddělení komunální hygieny (problematika nakládání s komunálními odpady v hl.m. Praze, informační kampaně, veřejné zakázky atd.) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů (nakládání se stavebními odpady, problematika stavebních výrobků z odpadů, podklady pro jednání vlády, odborná stanoviska, atd.) -

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

,

nezávislý konzultant


Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Anorganická technologie (1978). Na této škole dále absolvoval vědeckou přípravu v oboru Technologie jaderných paliv (1982) a později postgraduální studium v oboru Inženýrská matematika (1987). V letech 2000 až 2002 absolvoval...+
  manažerské kurzy na universitách v Nyenrode (Nizozemsko) a v Rochestru (USA). Po deseti letech působení v oblasti chemického inženýrství na Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR) nastoupil v roce 1992 na Ministerstvo životního prostředí ČR, kde působil krátce jako vedoucí oddělení pro vědu a výzkum a poté jako ředitel odboru environmentálních projektů a ředitel jednotky PHARE PMU. V roce 1993 byl jmenován náměstkem ministra-ředitelem sekce politiky životního prostředí a tuto funkci vykonával do roku 1998. V roce 1999 se stal ředitelem české pobočky nizozemské inženýrsko-konzultační společnosti DHV. Od roku 2008 působí jako nezávislý konzultant v oblasti ochrany životního prostředí a na částečný úvazek jako senior konzultant pro strategické studie v Technologickém centru Akademie věd České republiky a jako externí poradce ministra průmyslu a obchodu ČR. V letech 1999 až 2007 byl, vedle manažerské práce, řešitelem nebo spoluředitelem téměř stovky konzultačních a vědecko-výzkumých projektů v oblasti ochrany životního prostředí v České republice i v zahraničí (Gruzie, Moldova, Nizozemsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina). Odborné zaměření zahrnuje především ochranu ovzduší, ochranu klimatu, environmentální politiku a ekonomii, environmentální reporting a environmentální dopady energetiky a dopravy. Je členem Vědecké rady Ministra životního prostředí, Rady odpadového hospodářství ČR a řady dalších odborných grémií. Aktivně ovládá anglický a ruský jazyk.-

Ing. Eva Haklová

,

projektantka vodohospodářských staveb


Ochrana vod a protipovodňová ochrana

Ing. Jaroslav Klusák, Ph. D.

,

Porsenna, o. p. s.


Vystudoval katedru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Disertační práci na téma Ekonomický růst a životní prostředí obhájil v roce 2006. Během studia pracoval v Českém ekologickém ústavu a spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí. Od roku 2004 pracuj...+
 e ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se věnuje ekonomickému hodnocení projektů zaměřených na realizaci úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, stejně tak jako koordinaci výzkumných a informačních projektů zaměřených na komunální energetiku-

Mgr. Simona Kosíková

,

nezávislá konzultantka


Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana životního prostředí. V letech 1998-2007 působila ve funkci ředitelky národní kanceláře Regionálního environmentálního centra (REC ČR). Má praktické zkušenosti se strategickým a projektovým řízením národních i m...+
 ezinárodních projektů v oblasti životního prostředí. Dlouhodobě se specializuje na oblast posuzování vlivů na životní prostředí, zejména otázky posuzování koncepcí (SEA). V současnosti pracuje jako samostatná konzultantka v oblasti přípravy a řízení projektů, včetně přípravy žádosti o podporu projektu z fondů EU. V rámci zahraniční rozvojové asistence České republiky je členkou týmu pro projekty rozvojové spolupráce realizované ve Vietnamu. -

Mgr. Michael Pondělíček

,

nezávislý konzultant


Je volně pracujícím poradcem pro oblast ochrany životního prostředí, zejména pak oblast aplikované ekologie a ochrany přírody a krajiny. V minulosti pracoval v poradenských a projekčních společnostech i státní správě. V současnosti pracuje na různých projektech v oblasti rozvoje environmen...+
 tálního poradenství (SENAS), udržitelného rozvoje (TIMUR), ochrany přírody (ČSOP) a územního plánování (FA VUT Brno). Je členem České komory architektů, Českého svazu ochrany přírody a dalších.-

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph. D.

,

Pardubická univerzita


Územní plánování, stavební řád, stavby

RNDr. Viktor Třebický, Ph. D.

,

nezávislý konzultant


Vystudoval ochranu životního prostředí a ekologii. V dizertační práci se zabýval intrekcí mezi turismem a ochranou přírody v národním parkem Šumava. Působil v Ústavu pro ekopolitiku a od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). V roce 2005 spoluzaložil konzultačn...+
 í společnost v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí EnviConsult, s.r.o. Odborně se zabývá teorií i praktickou implementací strategického plánování na místní, regionální a mezinárodní úrovni, sledováním indikátorů udržitelného rozvoje zejména na úrovni obcí a měst a ekologickou stopou. Podílel se a řídil řadu národních a mezinárodních projektů v daných oblastech. K další kvalifikaci patří výzkum, publikační a lektorská činnost v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a účast a aktivní vystupování na řadě mezinárodních a národních konferencí, seminářů a workshopů k výše uvedeným tématům (např. Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu či UN DESA Regional Workshop on Capacity-Building in Governance and Public Administration for Sustainable Development (Istanbul, 2003). -